Cieľom projektu ES NSK bolo vybudovanie integrovaného informačného systému na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nasadenie informačného systému prinieslo zefektívnenie poskytovaných služieb a zvýšenie komfortu občanov a podnikateľov pri vybavovaní úradných záležitostí tým, že si ich môžu vybaviť z pohodlia domova vtedy, keď im to vyhovuje.

Projekt sme odštartovali v marci 2012 a úspešne odovzdali do prevádzky v októbri 2015. V súčasnosti beží podpora udržateľnosti projektu.

Zadávateľ: NSK – Nitriansky samosprávny kraj

 1. Zadanie a jeho výzvy

  NSK poskytuje obyvateľom a podnikateľom široké portfólio služieb, ktoré v mnohých prípadoch vyžadujú osobnú prítomnosť na pracovisku úradu. Navyše, kvôli zložitosti procesov a potrebných vstupov v rámci vybavovaných žiadostí, sú návštevy opakované, čo zaťažuje pracovníkov úradu aj prijímateľa služby. S ohľadom na dlhšie trvanie spracovania papierových žiadostí sa tým navyše vytvára priestor pre vznik chýb a neaktuálnosť údajov.

  Túto situáciu má vyriešiť vysoko-dostupný systém pokrývajúci agendy vedené v papierovej podobe, ktoré sú zachytávané v izolovaných systémoch.

  Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • Integrácia služby regionálnej samosprávy do celkového systému eGovermmentu
  • Poskytovanie elektronických služieb v súlade s potrebami občanov Nitrianskeho samosprávneho kraja
  • Zvýšenie dostupnosti služieb regionálnej samosprávy v elektronickej forme širšiemu okruhu obyvateľov kraja bez časového a priestorového obmedzenia
  • Zefektívnenie a zrýchlenie činnosti úradu
 2. Postup

  Prístup k projektu vychádzal z princípov a zásad metodiky Prince2, ktoré umožnili zohľadniť špecifické požiadavky Zadávateľa. Navrhovaná architektúra systému podporuje využívanie centrálnych a spoločných modulov a je stavaná hlavne na princípoch SOA, kde každý komponent plní jasne definovanú rolu a tieto komponenty si navzájom poskytujú služby. Riešenie projektu bolo navrhnuté a vytvorené na produktoch Microsoft v podobe troch nezávislých prostredí (testovacie, školiace a produkčné prostredie). S ohľadom na potrebu vysokej dostupnosti systém využíva dve dátové centrá.

  V rámci projektu boli vybudované nasledujúce moduly:

  • Webový portál VÚC
  • Infomodul
  • CMS
  • Elektronická podateľňa
  • Elektronické formuláre
  • GIS front-end
  • Procesná integrácia (integračný informačný systém, bpm a wfm)
  • Správa dokumentov-dms
  • Systém pre zastupiteľstvo
  • Registratúra
  • Riadenie podaní
  • Lokálne registre
  • Operatívne dátové úložiská
  • GIS back-office
  • Interný reporting
  • Identity and access management – IAM
  • Informačné systémy úsekov správy
 3. Výsledok - prínosy riešenia

  Nami dodané riešenie umožnilo systematické využívanie procesov a dát v rámci celého NSK, čo prispelo k rastu efektivity činnosti úradu i vyššej spokojnosti klientov.

  68 elektronických služieb, ktoré je možné využiť v ktoromkoľvek čase z pohodlia domova

  Zrýchlenie procesu vybavovania žiadostí občanov a podnikateľov

  Zvýšenie efektívnosti činnosti úradu, zníženie časového a finančného zaťaženia občanov

  Odbúranie administratívnej záťaže vďaka prepojenosti informačných systémov

  Systém je od svojho uvedenia do produkčnej prevádzky priebežne podporovaný a pravidelne aktualizovaný.

  Dodané služby

Pomôžeme uskutočniť vaše vízie aj vám

Napíšte nám

Prečítajte si ďalšie prípadové štúdie

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

MÚSES

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

ES MZVEZ SR

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov

IS Doklady

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov