Cieľom projektu bolo vybudovanie integrovaného informačného systému mesta Nitra, ktorým sa skvalitní poskytovanie služieb občanom a komunikácia zastupiteľstva, poslancov a mesta. Pre občanov prinieslo nasadenie informačného systému zefektívnenie poskytovaných služieb a zvýšenie komfortu pri vybavovaní úradných záležitostí tým, že si ich môžu vybaviť z pohodlia domova či kancelárie vtedy, keď im to vyhovuje a to aj cez víkend.

Projekt sme odštartovali v auguste 2014 a úspešne odovzdali v decembri 2015. Podpora trvala do konca roku 2020.

Zadávateľ: Mesto Nitra

 1. Zadanie a jeho výzvy

  Mesto Nitra má zabezpečovať prevádzkovanie informačných systémov nielen pre seba, ale aj pre organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Z dôvodu rastúceho množstva požiadaviek zo strany občanov, podnikateľov a s tým súvisiacou potrebou rýchlej výmeny informácií už nie sú aktuálne využívané aplikácie postačujúce.

  Túto situáciu má vyriešiť vysoko dostupný systém pokrývajúci agendy vedené v papierovej podobe, ktoré sú zachytávané v izolovaných systémoch.

  Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • Integrácia služieb mesta do celkového systému eGovermmentu
  • Poskytovanie elektronických služieb v súlade s potrebami občanov a podnikateľov mesta
  • Zvýšenie dostupnosti služieb v elektronickej forme širšiemu okruhu obyvateľov bez časového a priestorového obmedzenia
  • Zefektívnenie a zrýchlenie činnosti mestského úradu
 2. Postup

  Projekt bol rozdelený do troch fáz, ktoré boli rozplánované na 16 mesiacov. Výstupom prvej fázy realizácie projektu bolo:

  • Vytvorenie návrhu základného právneho rámca, t. j. návrh na implementáciu potrebných legislatívnych zmien
  • Procesná analýza súčasného stavu
  • Detailný návrh budúcich procesov nového IS
  • Detailný návrh modulov
  • Detailný návrh na prepojenie s externými ISVS

  Výstupom druhej fázy projektu bolo:

  • Vytvorenie a nasadenie softvérového riešenia
  • Komunikačné prepojenie s relevantnými systémami verejnej správy, ako aj komunikačné prepojenie medzi komponentami navrhovaného IS

  Výstupom tretej a záverečnej fázy projektu bolo:

  • Testovanie riešenia a jeho uvedenie do produkčnej prevádzky
  • Sprístupnenie elektronických služieb občanom a podnikateľom mesta

  Výsledný systém pozostáva z nasledovných komponentov:

  • Front-office systémy – systémy určené na sprostredkovanie kontaktu s verejnosťou na zabezpečenie eGovernment služieb (Portál mesta a Info Modul, Elektronická podateľňa, Elektronické formuláre, GIS Front-Office, Mobilné aplikácie)
  • Mid-office systémy – systémy a komponenty IS (CSM, Procesná integrácia, DMS – správa dokumentov, Riadenie podaní, Lokálne IaM)
  • Back-office systémy – systémy a komponenty spracovania eGovernment služieb a podporné systémy na zabezpečenie elektronického spracovania požiadaviek na eGovernment služby (GIS Back-Office, Systém pre zastupiteľstvo, Registratúra, Lokálne registre, Interný reporting, IS úsekovej správy, Operatívne dátové úložiská)
  • Externé systémy a registre – systémy externých informačných systémov verejnej správy a registrov, na ktoré sa navrhovaný systém bude integrovať
 3. Výsledok - prínosy nového riešenia

  Nami dodané riešenie umožnilo systematické využívanie procesov a dát v rámci celého mesta, čo pozitívne ovplyvnilo efektivitu mestského úradu a spokojnosť občanov a podnikateľov.

  154 elektronických služieb

  Zefektívnenie fungovania mesta

  Možnosť vybaviť rôzne životné situácie z pohodlia domova alebo kancelárie bez zdĺhavého čakania na úrade

  Ochrana životného prostredia a finančná úspora vďaka obmedzeniu potreby tlače

  Systém bol od svojho uvedenia do produkčnej prevádzky až do skončenia udržateľnosti projektu priebežne podporovaný a pravidelne aktualizovaný.

  Dodané služby

Pomôžeme uskutočniť vaše vízie aj vám

Napíšte nám

Prečítajte si ďalšie prípadové štúdie

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

MÚSES

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

ES MZVEZ SR

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov

IS Doklady

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov